Metodiskās padomes sastāvs

 • Vladimirs Samohins – direktors
 • Ilze Krastiņa – direktora vietniece izglītības jomā
 • Sandra Bērziņa – direktora vietniece audzināšanas jomā, klašu audzinātāju MK vadītāja
 • Silvija Čevere – Tehnoloģijas un zinātņu pamati MK vadītāja
 • Signe Jana Rubīna – Cilvēks un sabiedrība MK vadītāja
 • Santa Ustinoviča – Sākumskolas MK vadītāja
 • Dzintra Germa-Lemese – Valoda un māksla MK vadītāja

Metodiskās komisijas

Sākumskolas MK

 • Santa Ustinoviča (MK vadītāja)
 • Sarmīte Krūmiņa
 • Linda Markusa-Ciematniece
 • Arta Bluķe
 • Agita Ziediņa
 • Sabīne Veisa
 • Antra Grabežova

MK „Tehnoloģijas un zinātņu pamati”

 • Silvija Čevere – matemātika
 • Aija Bluķe – matemātika
 • Vija Miķelsone – matemātika
 • Artūrs Ābols – ķīmija
 • Evija Miglāne – bioloģija
 • Elmārs Štekels – fizika
 • Līva Ālīte – informātika
 • Vita Spilberga – ģeogrāfija, dabaszinības

MK „Valoda un māksla”

 • Dzintra Germa-Lemese – angļu valoda
 • Sandra Bērziņa – latviešu valoda, literatūra, kulturoloģija
 • Ilze Krastiņa – angļu valoda
 • Ivars Sprudzāns – angļu valoda
 • Kaspars Trencis – mājturība un tehnoloģijas, tehniskā grafika
 • Marija Sprukule – mājturība un tehnoloģijas, mūzika
 • Inese Granovska – mūzika
 • Anna Paltere – latviešu valoda, literatūra
 • Iveta Barkāne – latviešu valoda, literatūra
 • Rasma Bogdanova – latviešu valoda, literatūra
 • Ināra Kovaļčuka – krievu valoda

MK „Cilvēks un sabiedrība”

 • Signe Jana Rubīna – vēsture, sociālās zinības
 • Vita Spilberga – ekonomika, sociālās zinības
 • Ilze Avotiņa – grāmatvedība, uzņēmējdarbības pamati, darba un saimnieciskās tiesības, tirgzinības
 • Līga Bērziņa – menedžments
 • Agita Kaļva – sports
 • Jānis Cīrulis – sports

Klašu audzinātāju MK

 • Sandra Bērziņa
 • Agita Ziediņa, 1.a
 • Sarmīte Krūmiņa, 1.b
 • Sabīne Veisa, 2.a
 • Arta Bluķe, 2.b
 • Santa Ustinoviča, 3.a
 • Linda Markusa – Ciematniece, 3.b
 • Antra Grabežova, 4.a
 • Agita Kaļva, 4.b
 • Silvija Čevere, 5.a
 • Signe Jana Rubīna, 5.b
 • Marija Sprukule, 6.a
 • Iveta Barkāne, 6.b
 • Ilze Krastiņa, 7.a
 • Ināra Kovaļčuka, 7.b
 • Aija Bluķe, 8.a
 • Vita Spilberga, 8.b
 • Arturs Ābols, 9.
 • Dzintra Germa – Lemese, 10. un 11.
 • Anna Paltere, 12.

Atbalsta komanda

 • Anita Brinka – pedagoga palīgs
 • Iveta Kupča – logopēds
 • Dzintra Kļava – speciālais pedagogs
 • Antra Grabežova – speciālais pedagogs
 • Erita Krēmere – bibliotēkas vadītāja
 • Iveta Freimane – sociālais pedagogs