Skolas nolikums (.pdf)

Darba kārtības noteikumi (aktualizēti) (.pdf)

 

Iekšējās kārtības noteikumi (aktualizēti) (.pdf)

Vienotā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (aktualizēti) (.pdf)
Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi (.pdf)
Izglītojamo formas tērpu lietošanas kārtība (.pdf)
Skolēna kartes lietošanas kārtība (aktualizēta) (.pdf)
Mobilo ierīču lietošanas kārtība (.pdf)
5.-12. klašu skolēnu individuālo skapīšu lietošanas kārtība (.pdf)
Mācību ekskursiju, pārgājienu un klases kolektīvu izzinošu ekskursiju organizēšanas kārtība (.pdf)
Auto mācības apmaksas kārtība vidusskolēniem (.pdf)
Kārtība, kādā tiek īstenota Pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) izglītības programma (.pdf)

 

Personu datu apstrādes aizsardzības iekšējie noteikumi (.pdf)

Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība (.pdf)

 

Metodiskās padomes darbības kārtība (.pdf)
Metodisko komisiju darbības kārtība (.pdf)

 

Stadiona iekšējās kārtības noteikumi (.pdf)