Dokumenti

Bibliotēkas reglaments (.pdf)
Bibliotēkas lietošanas noteikumi (.pdf)


Ķeguma komercnovirziena vidusskolas bibliotēkas pasākumu plāns

2018./2019. mācību gada II semestrim

Janvāris

 1. Konsultāciju un informācijas sniegšana par projektu dienām nepieciešamajiem literatūras avotiem bibliotēkas krājumā, internetā.
 2. Informatīvā materiāla „Barikāžu dienas atceroties.” Papildināšana, ieteikšana skolēniem un pedagogiem izmantošanai klases stundās.
 3. Bibliotekārā stunda “1991.gada Barikādes”. (mērķauditorija – 1.-4.kl.skolēni, iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem)
 4. Literatūras izstāde “Barikādes 1991.”
 5. Mācību grāmatu apmaiņa sākumskolā. (08.01. – 13.01.2018.)
 6. Mācību grāmatu apmaiņa pamatskolas posmam (Literatūra, vēsture, II.daļas)
 7. Informācijas apkopošana par skolēniem, kas kavē grāmatu atdošanas termiņus skolas un Ķeguma pilsētas bibliotēkās, klašu audzinātāju informēšana. (22.01.-25.01.2019.)
 8. Statistikas atskaites par 2018.gadā bibliotēkā iegūto un norakstīto grāmatu izveidošana, iegūto datu salīdzināšana ar novada Domes grāmatvedību.

Februāris

 1. Konsultāciju un informācijas sniegšana par projektu dienām nepieciešamajiem literatūras avotiem bibliotēkas fondos, internetā.
 2. Literatūras izstāde „Sveču diena”. Informatīvais materiāls.
 3. Akcija „Saudzēsim mācību grāmatas!” Mācību grāmatu pārbaude sākumskolas un pamatskolas skolēniem, informācijas apkopošana konkursa “Labākā klase” ietvaros.
 4. Statistikas atskaite par 2018. gadu Latvijas digitālajā kultūras kartē. (Sadarbībā ar Ogres centrālo bibliotēku).
 5. Grāmatu lasīšanas pēcpusdienas (saskaņojot ar 5., 6.kl.latviešu valodas skolotājiem), gatavojoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas iedibinātajām “Skaļās lasīšanas sacensībām” skolā un Ogrē.
 6. Informācijas apkopošana par skolēniem, kas kavē grāmatu atdošanas termiņus skolas un Ķeguma pilsētas bibliotēkās, klašu audzinātāju informēšana.
 7. Projekta “Piektdienu pēcpusdienu filmu stunda” turpināšana.

Marts

 1. Grāmatu izstāde ”25.marts – melnā diena Latvijas vēsturē”.
 2. Akcija „Saudzēsim mācību grāmatas!” Mācību grāmatu pārbaude vidusskolas skolēniem, informācijas apkopošana konkursa “Labākā klase” ietvaros.
 3. Bibliotekārā stunda sākumskolā “Izlasīto jauno grāmatu apspriešana” (precīzs norises laiks, saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 4. “Skaļās lasīšanas konkurss 5.-6.klasēm” skolā 05.03.2019.
 5. Piedalīšanās starpnovadu “Skaļās lasīšanas konkursā” Ogrē, 22.03.2019.
 6. Projekta “Piektdienu pēcpusdienu filmu stunda” turpināšana.

Aprīlis

 1. Bibliotēkas atbalsts un iesaistīšanās Vecāku nedēļas aktivitātēs.
 2. Literatūras izstāde “Nāc nākdama Liela diena”, gatavojoties sagaidīt Lieldienas.
 3. Informatīvā materiāla par Lieldienām (folklorā un kristīgajā ticībā) papildināšana un apkopošana klašu audzinātāju vajadzībām.
 4. Informācijas apkopošana par skolēniem, kas kavē grāmatu atdošanas termiņus skolas un Ķeguma pilsētas bibliotēkās, klašu audzinātāju informēšana.
 5. Darbs pie mācību grāmatu un mācību līdzekļu pasūtījumu apkopošanas 2019./2020. mācību gadam, nepieciešamās mācību literatūras un mācību līdzekļu pasūtīšana, iegāde.
 6. Akcija „Saudzēsim mācību grāmatas!” Mācību grāmatu pārbaude skolēniem, informācijas apkopošana konkursa “Labākā klase” ietvaros.

Maijs

 1. Materiālu vākšana, apkopošana skolas pēdējam zvanam, izlaidumiem.
 2. Izstāde „Mana mīļa māmuliņa.” Literatūras un informācijas apkopošana klases stundām, kas veltītas Mātes dienai.
 3. Informācijas apkopošana par skolēniem, kas kavē grāmatu atdošanas termiņus skolas un Ķeguma pilsētas bibliotēkās, klašu audzinātāju informēšana.
 4. Mācību grāmatu nodošana skolas bibliotēkā (pēc sastādīta grafika).
 5. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde un apstrāde nākamajam mācību gadam.
 6. Nodoto mācību grāmatu labošana, bibliotēkas mācību grāmatu krājuma pārbaude, nolietoto mācību grāmatu norakstīšana.

Jūnijs

Nepieciešamo bibliotēkas mācību un daiļliteratūras grāmatu krājuma, mācību līdzekļu sakārtošana, labošana, iegāde.

Augusts

Skolas bibliotēkas sagatavošana jaunajam mācību gadam. Mācību literatūras pārbaude, labošana, komplektēšana izsniegšanai skolēniem.

Trūkstošo mācību grāmatu un līdzekļu iegāde.


2018./2019. mācību gada I semestrim

Septembris

 1. Mācību literatūras izsniegšana skolēniem un pedagogiem (03.09.-07.09.2018.)
 2. Bibliotēkas krājuma papildināšana ar nepieciešamo mācību literatūru.
 3. Bibliotēkas lietotāju reģistra koriģēšana (skolēnu sarakstu sagatavošana jaunajam mācību gadam BIS Alise), papildināšana.
 4. Jauniegūtās mācību un metodiskās literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 5. Dzejas dienas. Literatūras izstāde.
 6. Miķeļdiena – informatīvs materiāls klašu audzinātājiem, literatūras izstāde.
 7. Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 8. Pirmklasnieku iepazīšanās ar bibliotēku. Bibliotekārā stunda „Es – bibliotēkas lasītājs” (iepriekš saskaņojot ar 1.klašu klašu audzinātājiem).
 9. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās, filmu tēmas saskaņojot ar skolēniem apgūstamajiem literārajiem darbiem).
 10. Preses izdevumu abonēšana 2019.gadam.

Oktobris

 1. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu budžeta projekta sastādīšana 2019./2020.m.g
 2. Bibliotēkas lietotāju reģistra koriģēšana, papildināšana.
 3. Saturiski novecojušās un nolietotās mācību literatūras norakstīšana.
 4. Daiļliteratūras un nozaru literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 5. Tematiska bibliotekārā stunda 2.kl.skolēniem „Grāmatas uzbūve” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 6. Literatūras un muzeja krājumu materiālu izstāde “Tautas fronte”, veltīta Latvijas Tautas frontes dibināšanas 30.gadadienai (1988.8.oktobris).
 7. Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 8. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās, filmu tēmas saskaņojot ar skolēniem apgūstamajiem literārajiem darbiem)
 9. Materiālu vākšana un apkopošana klases audzinātāju stundām.
 10. Akcija „Saudzēsim grāmatu” Mācību grāmatu pārbaude 1.-6. klašu skolēniem.
 11. Bibliotēkas krājuma uzskaites salīdzināšana ar Ķeguma domes grāmatvedības datiem, sagatavošanās gada inventarizācijai.

Novembris

 1. Informatīva materiāla par Latvijas vēsturi un neatkarības cīņām sagatavošana izmantošanai klašu audzināšanas stundās. (Lāčplēša diena un Latvijas proklamēšanas gadadiena).
 2. Tematiska literatūras izstāde „Latvija – 100!”
 3. Akcija „Saudzēsim grāmatu” Mācību grāmatu pārbaude 7.-12.klašu skolēniem.
 4. Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 5. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās, filmu tēmas saskaņojot ar skolēniem apgūstamajiem literārajiem darbiem).
 6. Bibliotēkas piedalīšanās Latvijas simtgades svinībām veltītajā konkursā “100 gadi – 100 minūtēs”, sagatavojot un vadot kultūras, mākslas un literatūras radošo darbnīcu 6.-8. klašu un 9.-12.klašu komandām (9.11., 12.11.).
 7. Bibliotēkas krājuma salīdzināšana ar Ķeguma domes Grāmatvedības datiem,

Decembris

 1. „Jautrie Ziemassvētki”. Literatūras izstāde mazākajiem lasītājiem.
 2. Materiālu vākšana un apkopošana Ziemassvētku pasākumiem izmantošanai klases stundās.
 3. Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 4. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās, filmu tēmas saskaņojot ar skolēniem apgūstamajiem literārajiem darbiem).
 5. Tematiska bibliotekārā stunda 4.klašu skolēniem „Informācijas meklēšana bibliotēkā (uzziņu literatūrā)” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).

Bibliotekāre E.Krēmere